مزيت هاي رقابتي شرکت

1- کسب رتبه اول در رتبه بندي نرم افزارهاي HIS کل کشور که توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1387 صورت گرفته است .

2- سيستم نرم افزاري HIS شرکت جامع ترين سيستم نرم افزاري کشور مي باشد بطوريکه تمامي زير سيستمهاي مربوط به بيمارستان حتي سيستم هاي مانند تغذيه و تاسيسات و تدارکات شيفت پرستاري و... در بستر نرم افزاري HIS اين شرکت وجود دارد .

3- سيستم جامع نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي) مخصوص بيمارستان که متصل به HIS مي باشد در اين شرکت توليد شده است .

4- اين نرم افزار قابليت اتصال به تمامي نرم افزارهاي موجود وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمه دارد.

5- اين شرکت توليد کننده نرم افزار بزرگترين ديتا سنتر خدمات بستري کشور که در حوزه معاونت سلامت اجرا شده است مي باشد .

6- اين شرکت توليد کننده نرم افزار تمرکز درآمد وزارت بهداشت که در حوزه مديريت برنامه بودجه کل مي باشد.

7- نرم افزار اين شرکت اطلاعات و فرمهاي مورد نياز بيماران حوادث ترافيکي (ماده 92) و بيماران نيازمند را توليد مي کند .

8- اين سيستم علاوه بر امکانات مورد نياز امکانات ويژهاي جهت افراد مرتبط يا بيمارستان را دارد که بعضي از آنها به شرح ذيل مي باشد:

-> کارتابل پزشکان جهت مشاهده بيماران تحت درمان دستورات پزشکي و جوابهاي خدمات تشخيصي و پرونده الکترونيکي

->بيماران و همچنين کنترل عملکرد و واريزيهاي مربوط به پزشک وهمچنين سيستم ارتباط و مشاوره با ساير پزشکان و اساتيد

-> کارتابل پرسنل جهت مشاهده پرونده پرسنلي و پرداختيهاي حقوق ومزايا همچنين درخواست شيفت و مشاهده شيفتها و جابجايي هاي تاييد شده

->کارتابل بيماران جهت مشاهده پرونده الکترونيک و صورتحساب و جواب خدمات تشخيصي بيمار

->کارتابل کارشناس بيمه جهت کنترل و تاييد پرونده مالي بيماران تحت پوشش آن بيمه

9- يکي از قابليتهاي ويژه اين نرم افزارکنترل شديد پرت مالي و افزايش درآمد در نتيجه پياده سازي اين سيستم, بطوريکه دربسياري

از بيمارستانها از 20الي 45 درصد افزايش درآمد حاصل شده است .

10- از ويژگيهاي ديگر شرکت تجربه و تخصص کار شناسان شرکت در راه اندازي سريع و بدون نقص است بطوريکه در راه اندازي حتي

يک لحظه وقفه در عملکرد جاري بيمارستان ايجاد نمي شود حتي اگر داراي يک سيستم HIS قديمي باشد.

11- در مقايسه با توانمنديهاي بالاي نرم افزار اين سيستم از قيمت مناسبي برخورداراست .