وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مشتريان اين حوزه شامل :معاونت درمان معاونت توسعه