سامانه آمار و اطلاعات بيمارستاني ( آواب)

برنامه¬اي كه به صورت انلاين در قالب نرم¬افزاري تحت وب جهت تجميع، يكسان سازي و بروز رساني آمار و اطلاعات بيمارستاني به سفارش گروه آمارو فناوري اطلاعات دفتر مديريت بيمارستاني و ارتقاي خدمات درماني معاونت درمان وزارت بهداشت تهيه شده است. در اين سامانه اطلاعات كليه بيمارستان¬هاي كشور تجميع شده است و تصميمات جامع در اين حوزه براساس داده¬ها و تحليل¬هاي اين سامانه صورت مي¬پذيرد