سيستم جامع نسخه خوان مراكز بهداشت

اين سيستم جهت تجميع ،مديريت و ارائه راهكار به واسطه تهيه گزارشات و آمارهاي متنوع در حوزه دارو تهيه و طراحي گرديده است كه با دريافت اطلاعات مختصري از درآمد واحد هاي درماني و با انجام محاسبات و روشهاي پيچيده اقدام به توليد و ارائه گزارشات و آمارهاي متنوع در حوزه دارو مينمايد